Board of Committee

Audit Committee Remuneration Committee
Phang Kok Kwen
Tay Hui-Hui
See Hock Chuan
Chairman
Member
Member
Low Chiun Yik
Phang Kok Kwen
Chua Shing Yong
Chairman
Member
Member
Nominating Committee ESOS Committee
Tay Hui-Hui
Low Chiun Yik
See Hock Chuan
Chairman
Member
Member
Chua Ling Hong
Loh Chen Yook
Chua Shing Yong
Chairman
Member
Member
Risk Management Committee
Loh Fatt Chong
Chua Ling Hong
Low Chiun Yik
Kok Lee Nee
Chairman
Member
Member
Member